• banner

RODO

Dokumentacja

Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w firmie Architekt Magdalena Szafran z siedzibą w Tenczynku, ul. Chłopickiego 5.

  • Administrator bezpieczeństwa informacji.

Funkcję administratorem danych w firmie Architekt Magdalena Szafran pełni właściciel biura Magdalena Szafran.

Firma nie zatrudnia pracowników.

Z uwagi na zakres prowadzonej działalności w firmie nie ma obowiązku powołania Inspektora ochrony danych.

Do zawartych wcześniej umów z klientami biura podpisane zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Architekt Magdalena Szafran. z siedzibą w Tenczynku ul. Chłopickiego 5 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania dokumentacji projektowej / załatwienia sprawy oraz w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednio wyrażonej zgodzie.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

Pani/Pana dane mogą być udostępnione branżowcom pracujących przy projektach budowlanych, adaptacjach i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy branżowe realizujące usługi na nasze zlecenie w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Architekt Magdalena Szafran nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Gdy uzna Pan/Pani, iż Architekt Magdalena Szafran jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

  • Wykaz zbiorów danych osobowych i sposób ich przechowywania.

Dokumentacja pozyskiwana od klientów dotyczy spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności.  Biuro świadczy usługi projektowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów gospodarczych. W związku z tym przejmuje od klientów obowiązki związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.

Wszystkie dokumenty katalogowane są z podziałem na pojedynczego klienta i przechowywane są w segregatorach, które opisane są inicjałami. Zbiór dokumentów klientów archiwizowany jest w specjalnie dedykowanym do tego pokoju, do którego nie mają dostępu osoby postronne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczeniu ryzyka szafa zamykana  jest na klucz.

Administrowanie danymi znajdującymi się na komputerze zabezpieczone są hasłem, do którego dostęp ma tylko właściciel firmy.

  • Zapewnienie kontroli nad danymi.

Administrator danych zapewnia kontrolę nad procesem przetwarzania danych, ich wykorzystywania oraz archiwizowania.

  • Okres przechowywania danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisana z klientami zgoda do istniejących umów zawartych z klientami. Po odwołaniu zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi ich przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat.

Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dokumenty, które zostały opisane powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.

Niniejszy dokument reguluje proces postępowania z danymi osobowymi i dokumentami, które są w posiadaniu firmy Architekt Magdalena Szafran.

 W formularzu kontaktowym należy zamieścić własne, rzeczywiste dane osobowe. Osoba wypełniająca formularz ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

Początek formularza

Imię i nazwisko

Numer telefonu

adres e-mail

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na otrzymywanie od Architekt Magdalena Szafran informacji z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: Wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, serwisy internetowe,)

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na otrzymywanie od Architekt Magdalena Szafran informacji z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna )

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez Architekt Magdalena Szafran w celach marketingowych, co obejmuje m.in. umówienie spotkania, poznanie potrzeb klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.

Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres e-mail były przetwarzane przez Architekt Magdalena Szafran w celach wysyłki informacji w formie wiadomości elektronicznych

 

Kliknij by uzyskać: Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Dół formularza

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: Administratorem danych jest Architekt Magdalena Szafran z siedzibą przy ul. Chłopickiego 5 w Tenczynku NIP6761167099

Dane kontaktowe: adres siedziby Administratora

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda – w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane.

Okres przez który dane będą przechowywane: Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora branżowcom sporządzającym projekty branżowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres msza.arch@interia.pl

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu: W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu, w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji jest dobrowolne.

<strong>Dokumentacja</strong><strong>Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych w firmie Architekt Magdalena Szafran z siedzibą w Tenczynku, ul. Chłopickiego 5.</strong><li><strong>Administrator bezpieczeństwa informacji.</strong></li>
Funkcję administratorem danych w firmie Architekt Magdalena Szafran pełni właściciel biura Magdalena Szafran.Firma nie zatrudnia pracowników.Z uwagi na zakres prowadzonej działalności w firmie nie ma obowiązku powołania Inspektora ochrony danych.<strong>Do zawartych wcześniej umów z klientami biura podpisane zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych</strong>.Architekt Magdalena Szafran. z siedzibą w Tenczynku ul. Chłopickiego 5 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania dokumentacji projektowej / załatwienia sprawy oraz w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednio wyrażonej zgodzie.Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):<li>osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;</li>
Pani/Pana dane mogą być udostępnione branżowcom pracujących przy projektach budowlanych, adaptacjach i uzyskaniu pozwolenia na budowę.Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy branżowe realizujące usługi na nasze zlecenie w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.Architekt Magdalena Szafran nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.<em>Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)</em>Gdy uzna Pan/Pani, iż Architekt Magdalena Szafran jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych OsobowychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.<li><strong>Wykaz zbiorów danych osobowych i sposób ich przechowywania.</strong></li>
Dokumentacja pozyskiwana od klientów dotyczy spraw związanych z rodzajem prowadzonej działalności.  Biuro świadczy usługi projektowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów gospodarczych. W związku z tym przejmuje od klientów obowiązki związane z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego.Wszystkie dokumenty katalogowane są z podziałem na pojedynczego klienta i przechowywane są w segregatorach, które opisane są inicjałami. Zbiór dokumentów klientów archiwizowany jest w specjalnie dedykowanym do tego pokoju, do którego nie mają dostępu osoby postronne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczeniu ryzyka szafa zamykana  jest na klucz.Administrowanie danymi znajdującymi się na komputerze zabezpieczone są hasłem, do którego dostęp ma tylko właściciel firmy.<li><strong>Zapewnienie kontroli nad danymi.</strong></li>
Administrator danych zapewnia kontrolę nad procesem przetwarzania danych, ich wykorzystywania oraz archiwizowania.<li><strong>Okres przechowywania danych osobowych.</strong></li>
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisana z klientami zgoda do istniejących umów zawartych z klientami. Po odwołaniu zgody dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi ich przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat.Zgodnie przepisami o rachunkowości dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym muszą być przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W takim przypadku dokumenty, które zostały opisane powyżej zostaną zniszczone po upływie okresu wymaganego przepisami o rachunkowości.Niniejszy dokument reguluje proces postępowania z danymi osobowymi i dokumentami, które są w posiadaniu firmy Architekt Magdalena Szafran. W formularzu kontaktowym należy zamieścić własne, rzeczywiste dane osobowe. Osoba wypełniająca formularz ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.Początek formularzaImię i nazwiskoNumer telefonuadres e-mail<strong>Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na</strong> otrzymywanie od Architekt Magdalena Szafran informacji z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: <strong>Wiadomości elektroniczne (w szczególności e-mail, serwisy internetowe,)</strong><strong>Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę na otrzymywanie od Architekt Magdalena Szafran informacji z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych, wybierając jako formę kontaktu: Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna )</strong><strong>Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail były przetwarzane przez Architekt Magdalena Szafran w celach marketingowych, co obejmuje m.in. umówienie spotkania, poznanie potrzeb klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.</strong><strong>Kliknąłem/ęłam, bo wyrażam zgodę, aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres e-mail były przetwarzane przez Architekt Magdalena Szafran w celach wysyłki informacji w formie wiadomości elektronicznych</strong><strong> </strong><strong>Kliknij by uzyskać:</strong><a href=”https://www.abakon.com/!data/aktualnosci/zgody%20rodo.pdf” data-mce-href=”https://www.abakon.com/!data/aktualnosci/zgody%20rodo.pdf”><strong> Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych </strong></a>Dół formularzaInformacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowychAdministrator danych: Administratorem danych jest Architekt Magdalena Szafran z siedzibą przy ul. Chłopickiego 5 w Tenczynku NIP6761167099Dane kontaktowe: adres siedziby AdministratoraCele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda – w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane.Okres przez który dane będą przechowywane: Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora branżowcom sporządzającym projekty branżowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratoraPrawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora lub mailowo na adres <a href=”mailto:msza.arch@interia.pl” data-mce-href=”mailto:msza.arch@interia.pl”>msza.arch@interia.pl</a>Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu: W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych w celach realizacji zamówionego kontaktu, w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji jest dobrowolne.